UNIA EUROPEJSKA
11
Fundusze Europejskie Polska WschodniaRzeczpospolita PolskaUnia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego
Firma P.H.U. ROJAX z siedzibą w Rzeszowie ul. Lubelska 50, otrzymała w miesiącu październiku 2020r wsparcie w ramach działania 1,5 pod nazwą Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Cel Projektu: Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa i niezaprzestanie jej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 283 294,77 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 77/100).
Wkład i finansowanie: Cała kwota 283 294,77 zł jest sfinansowana w 100% ze środków wspólnotowych.
ROJAX

Copyright © 2011 - ROJAX.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

4S NOWE MEDIA